ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Na kojim najnižim temperaturama se može koristiti Jugopetrolovo dizel gorivo?

Dizel gorivo ima prirodnu osobinu izdvajanja parafina na niskim temperaturama, koji otežavaju ili onemogućavaju rad motora. Najniža temperatura na kojoj se gorivo može nesmetano koristiti se naziva tačka filtrabilnosti (CFPP), i predstavlja temperaturu na kojoj gorivo, zbog stvaranja parafina, ne prolazi kroz standardizovani filter određenog prečnika. Tačka filtrabilnosti je propisana standardom za cijelu teritoriju Crne Gore, što znači da je gorivo na svim benzinskim stanicama Jugopetrol AD istog kvaliteta. Propisana tačka filtrabilnosti za zimsku sezonu iznosi -15 0C, dok Jugopetrol isporučuje dizel gorivo sa tačkom filtrabilnosti između -18 i -20 0C, dakle potpuno prikladno za upotrebu u svim oblastima Crne Gore.