ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Proizvodi

AERODROMI CRNE GORE AD, kao Javno Preduzece, formirano je 1999. godine od strane Vlade Crne Gore. Aerodromi u Podgorici i Tivtu su od 23. aprila 2003. godine postali vlasništvo Vlade Crne Gore. 
Od dana preuzimanja aerodroma od strane države Crne Gore, počinje njihov ubrzani planski i dinamičan razvoj kao i njihova međunarodna promocija.

Novi aerodrom Podgorica svečano je otvoren za saobraćaj 14.maja 2006. godine a rekonstruisani i modernizovani aerodrom Tivat dana 03.juna 2006. godine. Crnogorski aerodromi su članica ACI-ja, medjunarodnog udruženja aerodroma.