ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

EKO Med White Oil

30, 55

EKO MED WHITE OIL klasa ulja obuhvata seriju rafinisanih medicinskih bijelih ulja koja su u skladu sa 21 CFR 172.878 i 21 CFR 178.3620(a) specifikacijama (SAD) za primjenu u prehrambenoj industriji, uz direktan ili indirektan kontakt sa hranom.