ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Obavještenje o Sazivanju Skupštine Akcionara

 OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

 

Na osnovu člana 36 stav 5 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list Republike Crne Gore” broj 6/02 i “Sl. list Crne Gore” br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 24 stav 1 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora broj: 15084 od 30.03.2020. godine,

 

saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

 

za dan 27.05.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova, u Podgorici, u sjedištu Društva, ulica Stanka Dragojevića bb, velika sala na IV spratu, pod uslovom da u datom periodu ne budu na snazi privremene mjere radi sprečavanja i suzbijanja novog koronavirusa koje bi onemogućavale njeno održavanje.

 

Redovna godišnja Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

1.     Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

a.     - predsjedavajućeg Skupštine,

b.     - komisije za prebrojavanje glasova,

c.     - zapisničara i

d.     – akcionara koji ovjerava zapisnik,

 

2.     Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembra 2019. god.

 

3.     Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu

 

4.     Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu 

 

5.     Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu

 

6.     Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora

 

7.     Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

 

Akcionari će biti obaviješteni o eventualnom odlaganju datuma održavanja Skupštine.  

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 7, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 7. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, a koji će biti stavljeni na raspolaganje akcionarima najkasnije od 07.05.2020. god. u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 08-16 časova i na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me.

Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, obavlja se u sjedištu Društva od 10:00 do 11:00 časova na dan održavanja sjednice.

Telefon: +382 20 401 802

Predsjednik Odbora direktora

Konstantinos MademlisMaterijale, predloge odluka, glasačke listiće i formu punomoćja za Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici.