ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Obavještenje o Sazivanju Skupštine Akcionara

 OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

 

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6, člana 136 Zakona o privrednim društvima (''Sl. list CG'', br. 65/2020), člana 24 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora Društva broj: 25712 od 10.05.2021. godine,

saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

 

       I. Redovna godišnja Skupština akcionara JUGOPETROL AD će se održati dana 16.06.2021. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova, u Podgorici, u hotelu CUE Podgorica, Cetinjska 7, The Capital Plaza, konferencijska sala “Grand Room” pod uslovom da u datom periodu ne budu na snazi privremene mjere radi sprečavanja i suzbijanja novog koronavirusa koje bi onemogućavale njeno održavanje.

Redovna godišnja Skupština akcionara će se održati sa sledećim:
 

DNEVNIM REDOM 


1.     Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

a.     - predsjedavajućeg Skupštine,

b.     - komisije za prebrojavanje glasova,

c.     - zapisničara i

d.     - akcionara koji ovjerava zapisnik,
 

2.     Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembra 2020. godine; 


3.     Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu;
 

4.     Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu; 

5.     Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja Jugopetrol AD;

6.     Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora Jugopetrol AD;

7.     Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu.


II. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija).

     III. Materijali i predlozi odluka za Redovnu skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima Društva najmanje 20 dana prije dana održavanja redovne Skupštine akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 8-16 časova i  na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me

IV. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

V. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se u prostorijama mjesta održavanja navedenog u tački I ovog Obavještenja u periodu 09:30 do 11:30 na dan sjednice.

VI. Ovo Obavještenje biće dostupno akcionarima na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me a za sve dodatne informacije u vezi sa redovnom Skupštinom kontaktirati broj: +382 20 401 802.

Predsjednik Odbora direktora

Panagiotis Loukas


Materijale i predloge odluka za Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici.

7.     Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu
7.     Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu