ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Obavještenje o Sazivanju Redovne Godišnje Skupštine Akcionara 2022

 
       OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD

 

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6, člana 136 Zakona o privrednim društvima (''Sl. list CG'', br. 65/20 i 146/21), člana 24 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora Društva broj: 25372 od 27.04.2022. godine,

saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

 

     I. Redovna godišnja Skupština akcionara JUGOPETROL AD će se održati dana 02.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 časova, u Podgorici, u hotelu CUE Podgorica, Cetinjska 7, The Capital Plaza, konferencijska sala “Grand Room”.


II. Redovna godi
šnja Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

 

DNEVNIM REDOM 


1.     Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

a.     predsjedavajućeg Skupštine,

b.     komisije za prebrojavanje glasova,

c.     zapisničara i

d.     akcionara koji ovjerava zapisnik,
 

2. Usvajanje finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 2021. godinu;

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2021. godinu;
 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu; 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja JUGOPETROL AD;

6. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora JUGOPETROL AD;

7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu;

   8. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim licima.


III. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija).

IV. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića će biti objavljeni uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva: www.jugopetrol.co.me, a biće dostupni akcionarima i u papirnoj formi.

V. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se na dan i u prostorijama mjesta održavanja Skupštine akcionara navedenog u tački I ovog Obavještenja u vremenu od 08:00 do 09:00 časova.

VI. Materijali i predlozi odluka za Redovnu skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima Društva najmanje 20 dana prije dana održavanja redovne Skupštine akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 8-16 časova i  na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me

VII. Za sve dodatne informacije, akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

Predsjednik Odbora direktora

Panagiotis Loukas


Materijale i predloge odluka za Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici.

7.     Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu
7.     Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu