ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

Administracija

ODBOR DIREKTORA

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora. Odbor direktora Društva ima 7 članova. 


Članovi Odbora direktora su:

  • Panagiotis Loukas, predsjednik Odbora direktora
  • Tripko Krgović, nezavisni član Odbora direktora
  • Maria Patsalides, član Odbora direktora
  • Charikleia Vardakari, član Odbora direktora
  • Yvet Louiza Kosmetatou, nezavisni član Odbora direktora
  • Antonios Kelesis, nezavisni član Odbora direktora
  • Dejan Bajić, nezavisni član Odbora direktora

Izvršni direktor Jugopetrol AD kompanije – Vasileios Panagopoulos  i Sekretar Društva – Vesna Spaić.