ΕΚΟ Kontakt Telefon +38220401800

1957

Period od 1957. do 1967. obilježava nagli rast potrošnje naftnih derivata zbog razvoja ostalih privrednih djelatnosti u Crnoj Gori. 1964. prvi put počinje potrošnja lož ulja – mazuta.